فراخوان شناسايي و توان سنجي پيمانكاران وصول مطالبات

 نظر به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد وصول مطالبات از اشخاص حقيقي و حقوقي را شامل كليه حقوق و مطالبات از بابت مستحدثات داراي پروانه يا فاقد پروانه و عوارضات نوسازي و عمران شهري و كسب و پيشه وساير موارد  را به پيمانكار واجد شرايط قانوني و داراي صلاحيت فني و مالي واگذار نمايد لذا بدينوسيله از كليه شركتهاي متقاضي واجد صلاحيت دعوت بعمل مي آيد مستندات ذيل را جهت توان سنجي حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 97/10/20 به آدرس: نيشابور – ميدان امام ره ساختمان ستاد شهرداري- طبقه همكف- دبيرخانه تحويل نمايند.

مدارك مورد نياز:

1- اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات شركت و مشخصات كامل مديرعامل و اعضاي هيات مديره.

2- كپي قراردادهاي قبلي شركت

3- رضايت نامه هاي كارفرمايان قبلي

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه