آگهي مزايده

با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد مكان هاي ذيل را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال به متقاضيان واگذار نمايد..

دیدگاه

0 دیدگاه