آگهي مزايده

نظر به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 5 قطعه زمين  واقع در نيشابور را به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مزايده به فروش برساند. ..

دیدگاه

0 دیدگاه