تجديد آگهي مزايـده نوبت دوم فروش تعدادي از املاك شهرداري نيشابور

تجديد آگهي مزايـده نوبت دوم فروش تعدادي از املاك شهرداري نيشابور
نظر به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 10 قطعه زمين و دو واحد منزل مسكوني واقع در نيشابور- شهرك ولي عصر و ساير نقاط سطح شهر را به شرح جدول پيوست از طريق برگزاري مزايده به فروش برساند . لذا از كلية متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت برگه پيشنهاد قيمت مزايده و اطلاعات تكميلي به آدرس نيشابور- ميدان امام- ساختمان شهرداري- امور حقوقي و قراردادها تلفن 42222001- داخلي 1130- 1132 مراجعه نمايند .
• مهلت دريافت برگه پيشنهاد قيمت و ساير مشخصات املاك از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري مورخ 8/7/97
• مهلت ارائه پيشنهاد قيمت به دبيرخانه شهرداري از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري مورخ 15/7/97 و تاريخ بازگشايي پاكت ها مورخ 16/7/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ستاد مركزي مي باشد .
• هزينه آگهي مزايده به عهده برندگان مزايده مي باشد .
نشاني محل دريافت اسناد مزايده : نيشابور- ميدان امام- شهرداري نيشابور- امور حقوقي و قراردادها

پیوستها :


دیدگاه

0 دیدگاه