برگزاری نشست تعاملی و هم اندیشی شهردای نیشابور با مدیران آبفای شهری

در راستای برگزاری دومین نشست تعاملی و هم اندیشی شهرداری نیشابور با دستگاههای اجرایی شهرستان دومین جلسه در اداره آبفای شهری نیشابور با حضور مدیران دو دستگاه اجرایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیشابور در این نشست مسائل و مشکلات مشترک درحوزه های مختلف مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که در پایان راهکارهای موثری در این خصوص ارائه شد.

پیوستها :

1
برگزاری نشست تعاملی و هم اندیشی شهردای نیشابور با مدیران آبفای شهری
2
برگزاری نشست تعاملی و هم اندیشی شهردای نیشابور با مدیران آبفای شهری
3
برگزاری نشست تعاملی و هم اندیشی شهردای نیشابور با مدیران آبفای شهری
دیدگاه

0 دیدگاه