شورای اسلامی شهر، شهرداری و مدیریت آموزش و پرورش نیشابور برگزار می کنند:

جشنواره شهروندی مشارکت پایدار

شورای اسلامی شهر،شهرداری و مدیریت آموزش و پرورش نیشابور جشنواره شهروندی مشارکت پایدار را  برگزار می کنند.

دیدگاه

0 دیدگاه