منقضی شد مزایده

آگهی مزایده نوبت دوم


سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی ....

 • 1398/03/22
 • 547

کد خبر : 3587

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده


سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور در نظر دارد زمین ورزشی مینی چمن ایستگاه شماره 5 با مبلغ ماهیانه .....

 • 1398/03/21
 • 527

کد خبر : 3585

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت اول


پروژه  "اجرای دیوار ساحلی کال جنگل"

 • 1398/03/08
 • 534

کد خبر : 3567

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت اول


پروژه  "اجرای دیوار ساحلی کال عطار"

 • 1398/03/08
 • 555

کد خبر : 3557

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت اول


پروژه  "اجرای کامل اسکلت بتنی و فونداسیون خانه فرهنگ خرم نیشابور"

 • 1398/03/08
 • 536

کد خبر : 3552

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت اول


پروژه  "مطالعات ، طراحی معماری ، فضای سبز ، تاسیسات و .. محوطه اطراف آرامگاه عطار (مشاهیر) نیشابور"

 • 1398/03/05
 • 596

کد خبر : 3538

ادامه مطلب
مزایده

تجدید آگهی مناقصه نوبت دوم


<p>شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز خود به صورت پیمانکاری جهت ستاد و

 • 1398/03/01
 • 556

کد خبر : 3503

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده نوبت دوم


 شهرداری نیشابور در نظر دارد در اجرای بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمین با کاربری صنعتی کارگاهی برابر جدول و کروکی های پیوست واقع در نیشابور- میدان صنعت- غرب بولوار شهید فهمیده، از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

 • 1398/02/10
 • 562

کد خبر : 3460

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده نوبت دوم


 شهرداری نیشابور در نظر دارد در اجرای بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمین با کاربری صنعتی کارگاهی برابر جدول و کروکی های پیوست واقع در نیشابور- میدان صنعت- غرب بولوار شهید فهمیده، از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

 • 1398/02/11
 • 547

کد خبر : 3455

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

تجدید آگهی مزایده نوبت دوم


شهرداری نیشابور در نظر دارد در اجرای بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمین ...

 • 1398/02/11
 • 521

کد خبر : 3449

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت دوم


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید مصالح آسفالتی سنگی و آهکی و مشخصات مصالح شهرداری نیشابور به میزان 30 هزار تن برابر شرایط و شرح خدمات پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-04-11
 • 767

کد خبر : 1179

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-04-10
 • 745

کد خبر : 1178

ادامه مطلب