منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت اول


پروژه  "اجرای دیوار ساحلی کال جنگل"

 • 1398/03/08
 • 418

کد خبر : 3567

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت اول


پروژه  "اجرای دیوار ساحلی کال عطار"

 • 1398/03/08
 • 426

کد خبر : 3557

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت اول


پروژه  "اجرای کامل اسکلت بتنی و فونداسیون خانه فرهنگ خرم نیشابور"

 • 1398/03/08
 • 423

کد خبر : 3552

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت اول


پروژه  "مطالعات ، طراحی معماری ، فضای سبز ، تاسیسات و .. محوطه اطراف آرامگاه عطار (مشاهیر) نیشابور"

 • 1398/03/05
 • 476

کد خبر : 3538

ادامه مطلب
مزایده

تجدید آگهی مناقصه نوبت دوم


<p>شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز خود به صورت پیمانکاری جهت ستاد و

 • 1398/03/01
 • 448

کد خبر : 3503

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده نوبت دوم


 شهرداری نیشابور در نظر دارد در اجرای بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمین با کاربری صنعتی کارگاهی برابر جدول و کروکی های پیوست واقع در نیشابور- میدان صنعت- غرب بولوار شهید فهمیده، از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

 • 1398/02/10
 • 424

کد خبر : 3460

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده نوبت دوم


 شهرداری نیشابور در نظر دارد در اجرای بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمین با کاربری صنعتی کارگاهی برابر جدول و کروکی های پیوست واقع در نیشابور- میدان صنعت- غرب بولوار شهید فهمیده، از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

 • 1398/02/11
 • 428

کد خبر : 3455

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

تجدید آگهی مزایده نوبت دوم


شهرداری نیشابور در نظر دارد در اجرای بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمین ...

 • 1398/02/11
 • 411

کد خبر : 3449

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت دوم


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید مصالح آسفالتی سنگی و آهکی و مشخصات مصالح شهرداری نیشابور به میزان 30 هزار تن برابر شرایط و شرح خدمات پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-04-11
 • 621

کد خبر : 1179

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-04-10
 • 603

کد خبر : 1178

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


شهرداري نيشابور درنظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمين واقع در ....

 • 2019-03-18
 • 654

کد خبر : 1177

ادامه مطلب

آگهی مناقصه


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به عقد قرارداد بیمه گروهی تکمیل درمان کارکنان خود به همراه خانواده تحت تکفل به تعداد ....

 • 2019-03-07
 • 673

کد خبر : 1172

ادامه مطلب