منقضی شد مزایده

« تجديد آگهي مزايـده نوبت دوم»واگذاري جايگاه CNG واقع در بولوار شهيد سراياني


با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري جايگاهCNGواقع در بولوار شهيد سراياني از طريق برگزاري مزايده به اشخاص حقوقي واجد صلاحيت ق

 • 1398/07/09
 • 439

کد خبر : 4163

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي نوبت دوم خريد13 دستگاه دوربين نظارت تصويري


شهرداري نيشابور درنظر دارد نسبت به خريد 13 دستگاه دوربين نظارت تصويري (( مدل AXISP5635 ) از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد ...

 • 1398/06/26
 • 990

کد خبر : 4107

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده نوبت دوم دو قطعه زمين در نور 17


شهرداري نيشابور درنظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 2 قطعه زمين واقع در نيشابور – خيابان نور 17 را به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مزايده به فر

 • 1398/6/25
 • 1061

کد خبر : 4101

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري جايگاه CNG واقع در بولوار شهيد سراياني


با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري جايگاهCNGواقع در بولوار شهيد سراياني از طريق برگزاري مزايده به اشخاص حقوقي واجد صلاحيت ق

 • 1398/6/24
 • 987

کد خبر : 4097

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

فراخوان بومي براي سرمايه گذاري ساخت سايت تجاري در ضلع شمال پايانه مسافربري


فراخوانبومي براي سرمايه گذاري ساخت سايت تجاري در ضلع شمال پايانه مسافربري

 • 1398/06/16
 • 473

کد خبر : 4063

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده نوبت سوم جایگاه های CNG


شهرداری نیشابور در نظر دارد

 • 1398/6/2
 • 706

کد خبر : 3973

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

دو قطعه زمین


شهرداري نيشابور درنظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 2 قطعه زمين واقع در نيشابور – خيابان نور 17 را به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مزايده به فر

 • 1398/6/4
 • 656

کد خبر : 3970

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

تجديد آگهي مزايده نوبت دوم میدان احشام


شهرداری نیشابور در نظر دارد میدان احشام واقع در جاده نیشابور- کاشمررا به صورت اجاره از طریق مزایده .....

 • 1398/6/2
 • 424

کد خبر : 3936

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

میدان احشام


شهرداری نیشابور در نظر دارد میدان احشام واقع در جاده نیشابور- کاشمررا به صورت اجاره از طریق مزایده .....

 • 1398/06/16
 • 671

کد خبر : 3933

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خرید تجهیزات ترافیکی برابر مشخصات فنی پیوست


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات ترافیکی برابر مشخصات فنی پیوست از طریقه مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. ادامه مطلب در

 • 1398/05/27
 • 418

کد خبر : 3884

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

پیاده رو سازی خیابان فردوسی جنوبی برابر شرایط و شرح خدمات و متره برآورد پیوست


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به پیاده رو سازی خیابان فردوسی جنوبی برابر شرایط و شرح خدمات و متره و برآورد پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شر

 • 1398/5/27
 • 412

کد خبر : 3881

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجرای کلکتور بلوار شهید بهشتی به سمت کال جنگل


شهرداری نیشابور در نظر نسبت به اجرای کلکتور بلوار شهید بهشتی به سمت کال جنگل برابر شرایط و شرح خدمات از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمای

 • 1398/05/27
 • 380

کد خبر : 3878

ادامه مطلب