منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه فاز دو خانه فرهنگ خرم


شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه های احداث فاز دو خانه فرهنگ خرم و ...

 • 1399/03/24
 • 45

کد خبر : 4651

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده 11 تابلوی تبلیغاتی


سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد 11 تابلوی تبلیغاتی ...

 • 1399/3/20
 • 37

کد خبر : 4648

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم مناقصه نوبت دوم خرید مصالح آسفالتی


شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه خرید مصالح آسفالتیرا از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید...

 • 1399/3/13
 • 42

کد خبر : 4644

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت دوم اجرای آسفالت سطح شهر


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به اجرایآسفالت سطح شهر

 • 1399/3/13
 • 33

کد خبر : 4639

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

"تجديد آگهي مناقصه" نوبت دوم


شهرداري نيشابور درنظر دارد كارگزاري درآمدي و وصول مطالبات از اشخاص حقيقي و حقوقي را شامل كليه حقوق و مطالبات از بابت مستحدثات داراي پروانه يا فاقد پرو

 • 1399/3/15
 • 44

کد خبر : 4632

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

فراخوان شناسايي سرمايه گزار جهت احداث ميدان بار


شهرداري نيشابور در نظر دارداز طريق مشاركت با بخش خصوصي مبادرت به احداث ميدان بار جديد در خارج از محدوده و داخل حريم شهر نيشابور نمايد. لذا بدينوسيله ا

 • 1399/2/29
 • 80

کد خبر : 4618

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

امتياز بهره برداري و فعاليت درشكه داران منطقه گردشگري (نوبت دوم)


شهرداري نيشابور در نظر دارد امتياز بهره برداري و فعاليت درشكه داران منطقه گردشگري را از طريق برگزاري مزايده براي مدت دو سال به بخش خصوصي واگذار نمايد

 • 1399/02/25
 • 67

کد خبر : 4615

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه نوبت اول


شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه های(کمپ زائر، خانه فرهنگ خرم، خرید مصالح آسفالتی و آسفالت در سطح شهر) را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط

 • 1399/02/24
 • 120

کد خبر : 4612

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده نوبت دوم اتاق هاي تايپ و تكثير ساختمان ستاد و منطقه دو


شهرداري نيشابور در نظر دارد اتاقهاي تايپ و تكثير ساختمان ستاد و منطقه دو را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال با مبلغ پايه 4/000/000 ماهانه به بخش

 • 1399/02/02
 • 93

کد خبر : 4563

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه


شهرداري نيشابور درنظر دارد كارگزاري درآمدي و وصول مطالبات از اشخاص حقيقي و حقوقي را شامل كليه حقوق و مطالبات از بابت مستحدثات داراي پروانه يا فاقد پرو

 • 1399/01/30
 • 193

کد خبر : 4560

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه واگذاري كليه امور بيمه اي خود و سازمانهاي تابعه


شهرداري نيشابور درنظر دارد نسبت به واگذاري كليه امور بيمه اي خود و سازمانهاي تابعه اعم از بيمه نامه تكميل درمان كاركنان و همچنين ساير بيمه نامه هاي ثا

 • 1399/01/26
 • 230

کد خبر : 4524

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

"آگهي مناقصه" واگذاري عمليات حسابرسي داخلي و مشاوره مالي


شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري عمليات حسابرسي داخلي و مشاوره مالي خود (در سالهاي 98و 99)به موسسه حسابرسي واجد صلاحيت اقدام نمايد، لذا بدي

 • 1398/12/13
 • 179

کد خبر : 4439

ادامه مطلب