• کاظم دلگشا
 • مدیر برنامه، بودجه و حسابرسی اسبق
 • تلفن تماس : 42222003 داخلی 1217
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

سوابق اجرایی :

 • رئیس امور مالی معاونت و مناطق شهرداری مشهد سال 81 تا 91
 • مسئول امور مالی و بودجه مدیریت پشتیبانی و منابع انسانی مشهد سال 92
 • معاون مالی و اداری سازمان عمران مشهد 93 تا95
 • رئیس امور مالی و پشتیبانی منطقه سه مشهد 96تا98
 • مدیر برنامه، بودجه و حسابرسی شهرداری نیشابور 99 تا1400
 • عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی شهرداری 814051
 • نایب رئیس هیئت تصفیه شرکت تعاونی شهرداری 137635
 • مدیر و مجری دفتر تاسیساتی تخت جمشید
 • عضو انجمن حسابداری ایران
 • عضو کمیته تخصصی ایزو
 • مشاور در مباحث مالی،حسابرسی،مالیاتی و تامین اجتماعی
 • عضو کارگروه پیاده سازی سیستم یکپارچه مالی شهرداری مشهد
 • عضو کمیسیون ماده 11 شهرداری مشهد
 • عضو شورای اداری شهرداری مشهد
 • عضو کمیته رفاهی شهرداری مشهد
 • عضو هیئت امناء صندوق رفاه کارکنان
 • عضو کمیته مبارزه با پولشوئی شهرداری مشهد
 • عضو شورای امربه معروف و نهی از منکر شهرداری مشهد
 • عضو کمیسیون ماده 4 شهرداری مشهد
 • عضو کمیسیون ماده13 شهرداری مشهد
 • عضو کمیسیون ماده14 شهرداری مشهد
 • عضو کمیسیون ماده24 شهرداری مشهد
 • عضو کمیسیون ماده29 شهرداری مشهد
 • عضو کمیسیون ماده 30 شهرداری مشهد
 • عضو کمیته برنامه ریزی و تعالی شهرداری مشهد
 • حسابرس سازمان حسابرسی کل کشور
 • عضو کمیته مدیریت کاهش هزینه پیمانهای خدمات شهری شهرداری مشهد
 • عضو کمیته تخصیص و اعتبار شهرداری و سازمانهای تابعه نیشابور
 • عضو کمیته حسابرسی نیشابور
 • عضو کمیته تخصصی تغییر رویه حسابداری به تعهدی نیشابور
 • مدیر برنامه، بودجه و حسابرسی شهرداری نیشابور

علمی پژوهشی :

 • بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتریان ISC 1397
 • استراتژیهای تحقق شهر الکترونیک ISC 1397
 • آسیب شناسی نظام تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداریها مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری 1389
 • بررسی اهمیت خدمات الکترونیکی بانکها بر رضایت مشتریان ISC 1391
 • ارزیابی آمادگی شهروندان برای تحقق دولت الکترونیک ISC 1393
 • راهبردهای توسعه شهرداری الکترونیک(منطقه 4) ISC 1392
 • راه های توسعه خدمات الکترونیک شهرداریها کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری 1392
 • راهکارهای توسعه و گسترش ارائه خدمات شهری الکترونیک (منطقه 8) کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست 1392
 • ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود سهام همایش ملی علوم مدیریت نوین 1392
 • طرح تدوین دستوالعمل تغییر روش حسابداری به تعهدی کامل شورای شهر نیشابور 1399
 • مهندسی ارزش -رفت و روب معابر شهری معاونت برنامه ریزی و بودجه شهرداری مشهد 1398