• محمد حسین قدمیاری
 • معاون خدمات شهری
 • تلفن تماس :
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل : 09151534600

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور 1379
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(استراتژیک) - دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 1397

سوابق اجرایی :

 • جانشین شهردار و مسئول امور مالی شهرداری خرو 1386-1380
 • کارشناس مالی و امین اموال فرمانداری نیشابور 1386
 • مسئول دفتر فرماندار - فرمانداری نیشابور
 • مسئول هدفمندی یارانه ها- فرمانداری نیشابور
 • کارشناس سازمان پارک های شهرداری نیشابور 1393-1392
 • کارشناس امور مالی شهرداری نیشابور 1395-1394
 • معاون اداری مالی شهرداری نیشابور 1395-1394
 • مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری نیشابور1396-1395
 • مسئول پیگیری اعتبارات دولتی شهرداری نیشابور 1397-1396
 • مدیر نظارت و هماهنگی خدمات شهری شهرداری نشابور 1398-1397
 • سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری نیشابور 1398