• امیر آتشی
 • سرپرست مدیریت بودجه و اعتبارات
 • تلفن تماس : 42222003 داخلی 1217
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کاردانی مدیریت کسب و کار - دانشگاه علمی کاربردی خیام الکتریک نیشابور 1394
 • کارشناسی حسابداری صنعتی- دانشگاه علمی کاربردی خیام الکتریک نیشابور 1396

سوابق اجرایی :

 • ممیز نوسازی شهرداری نیشابور 1376-1374
 • کارشناس درآمد شهرداری نیشابور 1387-1376
 • مسئول درآمد شهرداری نیشابور 1390-1387
 • مسئول درآمد منطقه دو شهرداری نیشابور 1395-1390
 • معاون اداری مالی منطقه دو شهرداری نیشابور 1398-1395
 • سرپرست مدیریت بودجه و اعتبارات شهرداری نیشابور 1398 تاکنون