• امیر قاسمی
  • مدیریت سرمایه انسانی
  • تلفن تماس : 42222003 داخلی 1240
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • نا معلوم

سوابق اجرایی :

  • نا معلوم

علمی پژوهشی :

  • ندارد