• شیما نجار
  • مدیر مطالعات و پژوهش ها
  • تلفن تماس :
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
  • دانشجوی دکترای مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی :

  • ندارد

علمی پژوهشی :

  • ندارد