• سید وحید پریان
  • مدیر مرکز مدیریت ترافیک و حمل و نقل هوشمند
  • تلفن تماس : 051-42250705
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • دانشجوی دکتری تخصصی P.hD مهندسی عمران دانشگاه آزاد مشهد - 1394

سوابق اجرایی :

  • مدیر مرکز مدیریت ترافیک و حمل ونقل هوشمند شهرداری نیشابور

علمی پژوهشی :

  • ندارد