• جواد عرفانی نیا
  • مدیر حوزه شهردار
  • تلفن تماس :
  • فکس :
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • ندارد

سوابق اجرایی :

  • ندارد