• فرهاد حسامی
 • مدیر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • تلفن تماس : 051-۴۳۳۴۱۹۹۹
 • فکس : ۴۳۳۴۱۹۹۹
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور 1377

سوابق اجرایی :

 • معاون اجرایی مرکز نیشابور شناسی 1379-1377
 • کارشناس روابط عمومی شهرداری نیشابور 1381-1379
 • معاون حمل و نقل واحد تاکسیرانی شهرداری نیشابور 1385-1381
 • سرپرست واحد تاکسیرانی شهرداری نیشابور 1386-1385
 • مسئول امور اداری و کارگزینی سازمان خدمات موتوری شهرداری نیشابور 1387-1386
 • مدیر سازمان تاکسیرانی شهرداری نیشابور 1392-1387
 • معاون سازمان فرهنگی شهرداری نیشابور 1394-1392
 • مسئول امور اداری منطقه دو شهرداری نیشابور 1395-1394
 • کارشناس فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیشابور 1395
 • مدیر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور 1395 تاکنون