آخریـن اخبــار و اطلاعیـه هــا  /  گروه ستادبازآفرینی

بازدید شهردار نیشابور

بازدید مهندس نجفی شهردار نیشابور از شهرداری منطقه یک

ادامه خبر ...


بررسی رشد و تحولات جمعیت در پهنه های حاشیه شهر

اسکان غیررسمی از جمله پدیده های ناشی از شهرنشینی شتابان و از جلوه های بارز فقرشهری است که بصورت خودرو و در درون یا اطراف شهرها ظاهر شده است و بطور کلی سکونتگاه های غیررسمی مناطقی با ازدحام بیش از حد جمعیت مساکن با وضعیت نامناسب یا غیررسمی (نداشتن سندمالکیت)، دسترسی ناکافی به آب سالم و بهداشتی و ناامنی اقامتی قلمداد می گردند.

ادامه خبر ...


+98 (51) 42222002-4
© Copyright 2017 Neyshabur. All right reserved.