آخریـن اخبــار و اطلاعیـه هــا  /  گروه آگهی های مناقصه ها و مزایده ها


بازدید شهردار نیشابور

بازدید مهندس نجفی شهردار نیشابور از شهرداری منطقه یک

ادامه خبر ...


دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران

فایلها به پیوست می باشد.

ادامه خبر ...


آگهی مزایده مغازه های بابک کریمی

در خصوص آگهی مزایده مغازه های بابک کریمی

ادامه خبر ...


آگهی مزایده کشتارگاه دام

در خصوص آگهی مزایده کشتارگاه دام به بخش خصوصی

ادامه خبر ...


آگهی مناقصه راننده با خودرو


در خصوص آگهی مناقصه راننده با خودرو

ادامه خبر ...


آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر

در خصوص آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر نیشابور

ادامه خبر ...


آگهی مزایده تابلو تبلیغاتی پریزما شهرداری نیشابور

در خصوص آگهی مزایده تابلو تبلیغاتی پریزما شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


آگهی مزایده اموال مستعمل شهرداری نیشابور

در خصوص مزایده اموال مستعمل شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


در خصوص مزایده کشتارگاه دامی شهرداری نیشابور

در خصوص مزایده مدیریت،راهبری،بهره برداری،تعمیر،نگهداری ایجاد تاسیسات و مستحدثات کشتارگاه دامی شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


مزایده مرکز معاینه فنی شهرداری نیشابور

در خصوص مزایده مزایده مرکز معاینه فنی شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


مزایده چهار جایگاه CNG شهرداری نیشابور

در خصوص مزایده مدیریت،راهبری،بهره برداری،تعمیر،نگهداری چهار جایگاه های CNG شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


فراخوان توانسنجی برنامه راهبردی

تهیه برنامه راهبردی شهر نیشابور

ادامه خبر ...


آگهي اجرای پروزه پل دولت آباد ۱۱۰۳۶ شهرداری نیشابور در سال ۹۵

اجرای پروژه پل دولت آباد با کاشی و طرح های سنتی

ادامه خبر ...آگهي فراخوان توانسنجی ۸۳۱۴شهرداری نیشابور در سال ۹۵

آگهی فراخوان توانسنجی اجرای پروژه محوطه سازی شهدای گمنام

ادامه خبر ...


+98 (51) 42222002-4
© Copyright 2017 Neyshabur. All right reserved.