تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۲۲۰۰۲-۴
پست الکترونیکی : info@neyshabur.ir
شهردار نیشابور
مهندس هادی مسلمی

آخریـن اخبــار و اطلاعیـه هــا  /  گروه آگهی های مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده اموال مستعمل شهرداری نیشابور

در خصوص مزایده اموال مستعمل شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


در خصوص مزایده کشتارگاه دامی شهرداری نیشابور

در خصوص مزایده مدیریت،راهبری،بهره برداری،تعمیر،نگهداری ایجاد تاسیسات و مستحدثات کشتارگاه دامی شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


مزایده مرکز معاینه فنی شهرداری نیشابور

در خصوص مزایده مزایده مرکز معاینه فنی شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


مزایده چهار جایگاه CNG شهرداری نیشابور

در خصوص مزایده مدیریت،راهبری،بهره برداری،تعمیر،نگهداری چهار جایگاه های CNG شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


فراخوان توانسنجی برنامه راهبردی

تهیه برنامه راهبردی شهر نیشابور

ادامه خبر ...


آگهي اجرای پروزه پل دولت آباد ۱۱۰۳۶ شهرداری نیشابور در سال ۹۵

اجرای پروژه پل دولت آباد با کاشی و طرح های سنتی

ادامه خبر ...آگهي فراخوان توانسنجی ۸۳۱۴شهرداری نیشابور در سال ۹۵

آگهی فراخوان توانسنجی اجرای پروژه محوطه سازی شهدای گمنام

ادامه خبر ...


آگهي مناقصه۷۳۲۹شهرداری نیشابور در سال ۹۵

مناقصه خرید لوازم برقی مرحله دوم

ادامه خبر ...


آگهي مناقصه۷۰۱۰شهرداری نیشابور در سال ۹۵

نظارت بر ساخت و ساز های غیر مجاز

ادامه خبر ...
آگهي مناقصه ۵۰۳۹ شهرداری نیشابور در سال ۹۵

اجرای اسکان موقت زائر در بوستان های نیشابور

ادامه خبر ...


آگهي مناقصه ۴۶۲۵ شهرداری نیشابور در سال ۹۵

آگهی فراخوان تملک اراضی شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


آگهي مناقصه ۳۳۶۵ -۵۵۵۷شهرداری نیشابور در سال ۹۵

مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز

ادامه خبر ...+98 (51) 42222002-4
© Copyright 2014 Neyshabur. All right reserved.