تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۲۲۰۰۲-۴
پست الکترونیکی : info@neyshabur.ir
شهردار نیشابور
مهندس هادی مسلمی

آخریـن اخبــار و اطلاعیـه هــا  /  گروه آموزش کارکنان

+98 (51) 42222002-4
© Copyright 2014 Neyshabur. All right reserved.