تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۲۲۰۰۲-۴
پست الکترونیکی : info@neyshabur.ir
شهرداری نیشابور

آخریـن اخبــار و اطلاعیـه هــا  /  گروه معاونت عمران شهرداری نیشابور

عملکرد سازمان عمران شهرداری نیشابور

به نقل از روابط عمومی سازمان عمران آقای حسین آبادی و به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری نیشابور

ادامه خبر ...


+98 (51) 42222002-4
© Copyright 2014 Neyshabur. All right reserved.