تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۲۲۰۰۲-۴
پست الکترونیکی : info@neyshabur.ir
شهرداری نیشابور

مدیــران شهرداری نیشــابور

اسماعیل گلستانی

معاون عمران

پست الکترونیکی : - - - -

محمد علی سیرجانی

معاون خدمات شهری

پست الکترونیکی : - - - -

علی مختاری

مدیر مالی و اداری

پست الکترونیکی : - - - -

+98 (51) 42222002-4
© Copyright 2014 Neyshabur. All right reserved.