مدیــران شهرداری نیشــابور

اسماعیل گلستانی

معاون عمران

پست الکترونیکی : - - - -

ناصر صدیقی

معاون خدمات شهری

پست الکترونیکی : - - - -

علی مختاری

مدیر مالی و اداری

پست الکترونیکی : - - - -

هادی نیرآبادی

معاون معماری و شهرسازی شهرداری نیشابور

پست الکترونیکی : - - - -

+98 (51) 42222002-4
© Copyright 2017 Neyshabur. All right reserved.